Follow by Email

Sunday, March 30, 2014

മികവുകളിൽ നിന്നും മികവുകളിലേക്ക് !

{ijvT-`mjm hmcm-N-c-W-¯nsâ  `mK-ambn
kmwkvI-mcnIhIp-¸nsâ AwKo-Im-c-t¯msS
D]PnÃ-bn \S-¸n-em-¡nb" hmb-\m-]qÀ®na '
hnÚm-\-t]m-jW ]²Xn {]Imcw
hSt¡ hmg¡pfwKh. bp. ]n kvIfn\v anI¨
hmb\m {]hÀ¯-\-§Ä¡pÅ
 {]i-kvXn-]{Xhpw t{Sm^nbpw
hmb-\m-¡p-dn¸v X¿m-dm-¡nb ഇന്ദു സി .എസ് പാർവതി കെ .എസ് 
ശ്രീ ലക്ഷ്മി രാ ജീവ്ദർശന .സി എസ് അശ്വതി കെ .എസ്.  എന്നീ  Ip«n-IÄ¡v
kÀ«n-^n-¡äpw t{Sm^nbpw e`n¨p !! 

ഇന്ദു സി .എസ്  

പാർവതി കെ .എസ് 

ശ്രീ ലക്ഷ്മി രാ ജീവ് 
ശ്രീ 

ദർശന .സി എസ് .

ലക്ഷ്മി നന്ദന .കെ .ആർ .

അശ്വതി കെ .എസ്.  No comments:

Post a Comment